Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/2016) STKR Panda, Trg Narodnog Ustanka 9, Čačak, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.pandaforkids.rs

 

O B A V E Š T A V A

 

- da se prodaja robe putem internet sajta www.pandaforkids.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti Samostalne trgovinsko komisione radnje Panda, Trg Narodnog Ustanka 9, 32000 Čačak, Srbija, mat.br. 52191513, PIB: 101109806, šifra delatnosti 4719 Tel.: +38132345393, +381631023020, www.pandaforkids.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: office@pandaforkids.rs po odluci o prodaji posredstvom pošte ili putem interneta.

 

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.pandaforkids.rs - da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.pandaforkids.rs smatra prodajom na daljinu.

 

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.pandaforkids.rs.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.

 

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

 

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal.

 

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 3.000 rsd.

 

-da je usluga isporuke robe 260 rsd ukoliko je vrednost porudžbine manja od 3.000 rsd.

 

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 1-3 radnih dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano ovde.

 

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.pandaforkids.rs

 

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.pandaforkids.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu, ili uplatnicom.

 

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POŠALJI PORUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

 

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde.

 

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

 

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

 

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.

 

-da se tiketing akcije ne mogu kombinovati i istovremeno koristiti dva različita popusta u okviru pojedinačnih akcija na sajtu www.pandaforkids.rs

 

-da se popusti različitih akcija ne mogu sabirati.

 

Saobraznost

 

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

 

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni popravkom ili zamenom.

 

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 

- Nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku.

 

- Ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku.

 

 -Popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene.

 

- Otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

 

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tacka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 

- Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru.

 

- Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju.

 

- Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za kupca.

 

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio, popravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine. Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

 

Da bi Kupac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), Račun-otpremnicu i slip kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis greške, šifru, naziv artikla, proizvođač artikla, itd. unose se u za to predviđen obrazac koji je dobio kupac kada je primio porudzbinu. Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na proveru. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka. Roba koja se proveru poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Kupca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca. Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnom upotrebom ili fizičkim oštećenjem proizvoda.  Pravo na saobraznost Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.  Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene. Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.  Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl.

 

Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca , ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene. Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu. Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

 

Detalji ugovora o prodaji na daljinu

 

Član 2.

 

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. 

 

Član 3.

 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 

- Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku

 

- Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku

 

- Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene

 

- Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

 

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 

- Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru

 

- Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju

 

- Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca

 

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

 

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

 

Nastojimo da stanje veličina i modela na sajtu bude ažurno, ali zbog dinamičnosti tržišta i svakodnevnog ažuriranja postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ ili ga više nema u veličini koja je naručena. U slučaju da nakon izvršene narudzbine bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na poručeni model označena pogrešna cena, trgovac će nastojati da potrošača u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni model važila u trenutku narudžbine. U tom slučaju potrošač ima pravo da poručeni model plati prema maloprodajnoj ceni koja je važila za poručeni model u trenutku narudzbine ili pak da odustane od narudžbine.

 

Na sajtu kada izaberete veličinu, prikazaće Vam se u kojoj prodavnici se nalazi ta veličina tj. artikal. Međutim, zbog različitih sezona, njihovih smena i dinamičnosti prodaje moguće je da se taj artikal NE nalazi u prodavnici već je na stanju magacina. Te ukoliko dolazite u prodavnicu sa namerom da pogledate baš taj model kontaktirajte nas pismeno ili usmeno kako bi dobili adekvatan odgovor.

 

Vaša dečija obuća Panda

besplatna dostava

porudžbine preko 3.000 RSD

24 X 7 usluga

sa vama smo online 24x7

Zamena i povrat robe

Upoznajte procedure

Online plaćanje karticama

sigurna kupovina

Prijavom na Newsletter prihvatate Politiku privatnosti